Laboratoře

Lidé

Seznam lidí laboratoře: Doležel Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Doležel Lab

DetailLidé

Seznam lidí laboratoře: Sobotka Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Sobotka Lab

DetailLaboratoř Funkční biologie protist (A. Zíková)

Vědecký výzkum:

Naše laboratoř se zaobírá studiem mitochondriální FoF1 ATP syntázy u parazitických prvoků rodu Trypanosoma and Leishmania.

Zíková labExistuje několik důležitých důvodů proč studovat ATP syntázu u těchto jednobuněčných bičíkovců. (i) Trypanosoma a Leishmania jsou původci závažných onemocnění člověka a zvířat, jenž usmrcují statisíce lidí ročně a způsobují velké ekonomické ztráty v rozvojovém světě. (ii) proti těmto onemocněním nelze vakcinovat, léky nejsou příliš účinné a velmi často mají mnoho nežádoucích vedlejších účinků. (iii) ATP syntáza je unikátní proteinový komplex, který zatím nebyl u těchto parazitů rozsáhle studován.

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Zíková Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Zíková Lab

DetailLaboratoř genomiky a proteomiky vektorů (M. Kotsyfakis)

Výzkumná činnost naší skupiny se zaměřuje na:

  • Aplikaci genomických a proteomických postupů k odhalení slinných či střevních efektorů, kteří určují kapacitu vektora – členovce.
  • Výzkum proteolytických kaskád obratlovců, které jsou v místě sání regulovány slinami krevsajících vektorů, čímž je usnadněno sání, případně přenos patogenů.
  • Prokázání farmakologických aktivit slinných proteinů členovců v hostiteli – obratlovci (homeostáze, vaskulární změny, imunomodulace) a jejich terapeutického potenciálu při léčbě lidských chorob (rakovina, roztroušená skleróza, alergické astma) s využitím transgenních zvířat a zvířecích modelů lidských nemocí

 

Kotsyfakis lab

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Kotsyfakis Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Kotsyfakis Lab

DetailLaboratoř hmotnostní spektrometrie (P. Koník)

 

Laboratoř Hmotnostní spektrometrie proteinů využíva metody LC-MS/MS (Liquid chromatography- Tandem Mass Spectroetry) pro:

  • Identifikaci proteinů
  • Kvantifikaci proteinů - úrovní exprese v biologickém materiálu (Label free/iTRAQ)
  • Identifikaci biologicky relevantních posttranslačních modifikací (PTM)

Laboratoř hmotnostní spektrometrie je servisním pracovištěm Katedry molekulární biologie

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Mass-spec

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Mass-spec

DetailLaboratoř molekulární biologie prvoků (J. Lukeš)

Cílem naší práce je poznání mechanismů v buňce (se zaměřením na mitochondrii) parazitických prvoků, které mohou být využity v boji proti nim. Náš výzkum se soustředí zejména na původce spavé nemoci – Trypanosoma brucei, ale studujeme rovněž bičíkovce odpovědného za choroby koní a velbloudů (Trypanosoma evansi a T. equiperdum) a prvoky odpovědné za vznik leishmanióz (Leishmania spp.). V poslední době se také zabýváme studium volně žijícího prvoka Chromena velia, který je nejbližším neparazitickým příbuzným původce malárie – Plasmodium falciparum. Rovněž se účastníme vytváření nových diagnostických metod, zejména využívajících metody molekulární biologie.

http://www.paru.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-molekularni-patazitologie/laborator-molekularni-biologie-prvoku/

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Lukeš Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Lukeš Lab

DetailLaboratoř molekulární chronobiologie (I.Šauman)

Flies expressing GFP in eyesCirkadiánní biologické hodiny se nacházejí u téměř všech živých organismů a jejich základní vlastnosti jsou vysoce konzervovány u obratlovců i bezobratlých. Moucha octomilka, Drosophila melanogaster, sloužila jako hlavní modelový druh hmyzu pro molekulární analýzu cirkadiánních rytmů. Jelikož funkční vlastnosti cirkadiánních biologických hodin jsou identické u všech mnohobuněčných organismů, předpokládalo se, že i molekulární mechanismus vytvářející cirkadiánní hodiny bude také vysoce konzervován. My jsme však překvapivě nalezli zcela zásadní rozdíly v molekulárních regulacích cirkadiánních časovacích systémů i mezi jednotlivými druhy hmyzu. Dlouhodobým cílem naší laboratoře je získat podklady pro lepší porozumění buněčných a molekulárních mechanismů, které se podílejí na vytváření cirkadiánní rytmicity.

 

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Šauman Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Šauman Lab

DetailLaboratoř molekulární genetiky (M. Žurovec)

Studujeme regulátory růstu hmyzích buněk jednak v tkáňových kulturách in vitro a jednak v hmyzím těle in vivo. V poslední době jsme se zaměřili na adenozinovou signalizaci a regulaci energetické homeostáze v hmyzích buňkách. Kromě toho se zbýváme metodologickými problémy a snažíme se rozšířit možnosti cílené mutageneze. Ve zbylém čase se věnujeme charakterizaci proteinů hedvábí a některých markerů pro výzkum lýkožrouta smrkového.

Odkaz na webové stránky laboratoře

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací

OBRANA ORGANISMU PŘED KLONY NÁDOROVÝCH BUNĚK
Práce zaměřená na genetiku a imunohistochemii - zahrnuje klonální analýzu
fluorescenčně značených buněk s inaktivovanými nádorovými supresorovými
geny a výzkum mechanismů regulujících jejich přežití v organismu.

RŮSTOVÉ FAKTORY U D. MELANOGASTER
Práce zaměřená na buněčnou biologii a biochemii - zahrnuje práci s hmyzími
buněčnými kulturami, expresemi proteinů v bakulovirech, zkoumání mechanismů
účinku růstových faktorů IDGF na buněčný cyklus a imunitu.

STRUKTURA HEDVÁBÍ U MOTÝLŮ
Práce zaměřená na biochemii, bioinformatiku a evoluci – zahrnuje analýza
transkriptomů, „next generation“ sekvenování, identifikace proteinů, evoluční
analýza genů pro proteiny hedvábí, strukturní a funkční analýza proteinů.

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Žurovec lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Žurovec lab

DetailLaboratoř molekulární integrativní fyziologie drozofily (T.Doležal)

Laboratoř využívá mušku octomilku - Drosophila melanogaster - jako model pro zkoumání regulace metabolismu během imunitní odpovědi. Regulace distribuce energie do různých orgánů je zásadní pro život komplexního organismu. Imunitní reakce je náročná na energii a živiny a tomu je potřeba přizpůsobit celkový metabolizmusm a proto se naše laboratoř zajímá o meziorgánovou komunikaci během imunitních reakcí.

 

 

 

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Doležal Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Doležal Lab

DetailLidé

Seznam lidí laboratoře: Lazar Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Lazar Lab

Detail